Razem się bawimy, razem się kształcimy

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zss4krakow.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.09.2004r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.09.2020r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.


Treści niedostępne:

– brak sformułowanych zapisów dla osób niesłyszących w odniesieniu do filmów umieszczonych na stronie;

– część plików nie jest dostępna cyfrowo.


Strona posiada następujące ułatwienia:

– podświetlane linki do stron internetowych;

– możliwość używania standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia : 22.09.2020.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Dyrektorem Iwoną Pasznicką - Longa (adres e-mail: zss4krakow@gmail.com, tel. 12 422 57 12).

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.


Procedura wnioskowo-skargowa:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna
W zakresie dostępności architektonicznej:
przestrzenie komunikacyjne budynku są wolne od barier poziomych (korytarze na jednym poziomie);

do budynku Zespołu prowadzi główne wejście ze schodami, które jest ogólnodostępne w godzinach pracy Zespołu szkół;

instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń;

zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postepowania na wypadek ewakuacji;

w budynku jest winda osobowa, podjazdy, nie ma platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

w pobliżu budynku Zespołu Szkól znajduje się parking z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.

zapewnienie wstępu do placówki osobie korzystającej z psa asystującego;

brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.